Referencer:

Skyum Idrætsefterskole

Beskrivelse af sagen: Skyum Idræts-efterskole ønskede at reducere skolens CO2 udledning samt at reducere udgif-ter til energiforbrug til opvarmning. Varmeanlægget bestod af 5 kedelan-læg af forskellig kvalitet og alder, et oliefyret ventilationsopvarmningsanlæg i idrætshallen og 3 el-opvarmede byg-ninger. Under forundersøgelserne blev forskellige muligheder undersøgt, og skolen valgte at udføre et biobrænd-selsanlæg, som kan fyre med de fleste biobrændsler, f.eks. træpiller, biopiller og flis. Der udføres et fjernvarmenet i jorden til forsyning af alle bygninger. Idrætshallens varmeanlæg ændres til strålevarme og el-opvarmede byg-ninger ændres til centralvarme. Eksi-sterende kedelcentraler nedlægges og der opføres ny kedelcentral med bio-kedel, spidslastkedel til olie og brænd-selslager samt plads til havetraktor. Biobrændsel kan leveres i hele last-vognstræk.

Resultat: Al el til opvarmning er sparet. Opvarmningen sker nu med CO2 neutralt brændsel samt en ubetydelig oliemængde.

Rådgivningsydelser: Projekt for udbud i totalentreprise Udført år: 2006 - 2007

Størrelse af anlæg: Biokedel: 250 KW Spidslastkedel: ca. 100 KW (eksiste-rende kedel)
Samlet anlægssum: 2,1 mill. kr.
Bygherre: Skyum Idrætsefterskole, Skyum ved Thisted