Nyheder:
Prækvalificeret til Kunsten, Museum of Modern Art, i Aalborg


Brix & Kamp A/S er igen en medspiller i et stærkt team, bestående af:

• C. F. Møller Danmark A/S - Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt
• Brix og Kamp A/S - Underrådgiver og ingeniørydelser
• Søren Kibsgaard - Konsulent med særlig restaureringsekspertise
• Leif Vognsen - Konsulent ifht naturstensfacader og marmor
• ÅF Hansen & Henneberg - Konsulent belysning

KUNSTEN har planer om at gennemføre en gennemgribende restaurering af bygning og parkanlæg i re-spekt for byggeriets betydning for den danske arkitektur- og kulturarv samt at revitalisere museets mulig-heder for fortsat at virke som én af de mest fremstående udstillingsbygninger for moderne kunst i Nordeuropa.

Ligeledes er det et stort ønske, at bygningen føres tilbage til samme standard, som var Alvar Aaltos oprin-delige vision, da han åbnede museet i 1972. Samtidig er det af overordentlig stor betydning, at bygningen opgraderes og revitaliseres i forhold til de øgede krav til museumsbesøget anno 2012.

Det er et ønske, at museet udstyres med en række faciliteter som flere udstillingsrum, faciliteter til børn, formidlingsrum og samlede kontorforhold til personale for via disse at geare museet til dets fremtidige visioner om et levende og alsidigt kulturelt kraftcenter.

Samtidig er det et ønske at skabe et langt bedre flow i bygningen ved at udnytte museets parterreetage (underetagen) samt ved at reorganisere fx butik og garderobe i museets overetage. Desuden er det et ønske at optimere museets sikkerhedsforhold ved at etablere en aflåselig loadingbay samt omtænke både vareelevatorer og værkstedsfaciliteter.

Den nuværende bygning er ca. 6.900 m². Der forventes foretaget ombygning samt i mindre omfang til-bygning, således at der kan etableres nyt udstillingsareal samt tilføjes faciliteter til børn, evt. i magasin- og depotarealer i parterre eller andetsteds, hvor det arkitektonisk kan føjes ind i den fredede bygning.
Herudover foretages der diverse ombygninger: Facadebeklædningen af marmorplader bliver udskiftet mhp. at undgå det hidtidige skadesforløb. Tag, ovenlys og vinduespartier renoveres og byggeriets installa-tioner (varme, ventilation, el, svagstrøm, sikringsanlæg, belysning mv.) renoveres gennemgribende og bringes op til nutidig standard.

Parkanlæggets overordnede landskabelige ide genetableres, beplantningen renoveres og der skabes bedre samspil imellem bygning og parkanlæg.

Det samlede anlægsbudget forventes at udgøre omkring 100 mio. DKK. ekskl. moms.
Byggeriet er fredet og er på Dansk Arkitektur Centers Kanonliste.
Processen skal foregå i tæt dialog med Kulturstyrelsens Fredningsmyndigheder.
Projektet udbydes i totalrådgivning i forbindelse med projekteringsledelse, projektering og udførelse (in-geniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning).